Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Manažérske kurzy

Manažérske kurzyKatalóg

Osnovy školení na Manažérske kurzy zobrazíte kliknutím na názvy kurzov:

 • Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra
  Program je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitňovať a zvyšovať svoj rozvoj a tiež rozvoj svojich podriadených i celých pracovných tímov. Riadiacim pracovníkom, ktorí si uvedomujú, že odborné kompetencie, nie sú všemocné. Mnohokrát náš úspech záleží, od toho, ako dokážeme pracovať s pocitmi vlastnými a ako si uvedomujeme pôsobenie našich činov na pocity našich kolegov, či podriadených. Tréningový program ponúka odporúčania tým, ktorí chcú skvalitňovaním svojich odborných i ľudských kompetencií dosiahnuť svoje ciele, dostať sa na vrchol a hlavne sa tam udržať
  > Pozrieť
 • Time a Stres manažment
  Riadenie svojho času , plánovanie a prioritizácia úloh počas dňa už dávno prekračuje rámec bežného “time-manažmentu”. Spája sa a súvisí s množstvom ďalších výziev z rôznych oblastí nášho života, práce, okolia. Prinášame Vám preto spojenie dvoch najsilnejších oblastí riadenia Vašich vnútorných faktorov: času a stresu. Kurz Time a Stres manažment sa pre Vás stane úvodom a praktickým nácvikom základných techník pre aktívne sebariadenie: Self – manažment.
  > Pozrieť
 • Tímová práca - vedenie ľudí v tímeCez KOMPAS+ bezplatne!
  Cieľom školenia Tímová práca - vedenie ľudí v tíme je oboznámiť účastníkov s rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú efektivitu tímu, umožniť pozrieť sa na seba ako na vedúceho tímu, porovnať svoje predpoklady a požiadavky na efektívneho vedúceho tímu, identifikácia možností rozvoja príslušných zručností.
  > Pozrieť
 • Akadémia Seba-riadenia: Self manažmentCez KOMPAS+ bezplatne!
  Školenie Akadémia Seba-riadenia: Self manažment je súbor procesov a nástrojov riadenia vlastných vnútorných zdrojov, ktorý Vám umožní dosahovať Vaše ciele. Súvisí a narába predovšetkým s nastavením cieľov, rozhodovaním, plánovaním, seba-vyhodnocovaním a sebarozvojom. V priebehu 2 dní (modulov) sa naučíte ako efektívne plánovať svoj čas a zdroje, ako sledovať a kontrolovať dosahovanie svojich cieľov a aktívne pracovať so svojou psychickou energiou. Osvojíte si prístupy asertívneho správania a rozhodovania, ktoré bude znásobovať silu Vašich rozhodnutí. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
  > Pozrieť
 • Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
  Školenie Motivácia pracovníkov a systémy odmeňovania je zameraný na podporu zručnosti koučov tak, aby dokázali lepšie motivovať a tým aj ovplyvňovať a dlhodobejšie udržiavať vysoký a kvalitný výkon spolupracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.
  > Pozrieť
 • Leadership training
  Leadership tréning je určený manažérom na všetkých stupňoch riadenia. Jeho cieľom je osvojenie si techník a nástrojov, ktoré leader uplatňuje v praxi. Naučí vás ovplyvňovať nielen pracovné výsledky, ale aj zamestnancov, zachovávať si neinštruktívny spôsob vedenia ľudí, nehodnotiaci neutrálny postoj a emočnú rovnováhu pri riešení pracovných problémov, vytyčovať dosiahnuteľné ciele, motivovať, podporovať a delegovať. Kurz vedie certifikovaná koučka členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  > Pozrieť
 • Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu
  Tréning Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu je určený personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov a manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí.
  > Pozrieť
 • Koučovacie zručnosti manažéra
  Školenie Koučovacie zručnosti manažéra je určené manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitniť nielen manažérsku komunikáciu, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť tímu. Oboznámia sa s technikami a metódami koučingu a osvoja si koučovací prístup pri motivácii podriadených. Uvedomia si osobný potenciál a dopomôžu nielen sebe, ale i podriadeným vo svojom tíme efektívne ho rozvinúť. Dokážu lepšie pochopiť schopnosti svojich podriadených a efektívnejšie využiť ich potenciál k inováciám a nápadom, či realizácii projektov a vízií. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  > Pozrieť
 • Komunikácia manažéra v organizácii
  Školenie Komunikácia manažéra v organizácii sa zameriava na osvojenie si a využívanie komunikačných zručností v organizáciách a je určené pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia. Vychádza z teoretických aspektov komunikácie - ich pochopenie a nácvik v modelových situáciách je základným pilierom v zvládnutí interpersonálnej komunikácie v pracovnom prostredí. Osvojenie si komunikačných zručností prispieva k úspešnému manažérskemu vyjednávaniu, či riešeniu zdanlivo neriešiteľných konfliktných situácii. Komunikácia je prostriedkom, ktorý spája ľudí v organizácii na ceste k dosiahnutiu ich cieľov, vízií, či naplneniu misie. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  > Pozrieť
 • Výber zamestnancov
  Školenie Výber zamestnancov je určený predovšetkým personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov a manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí.
  > Pozrieť
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
  Školenie Riadenie vzťahov so zákazníkmi je určene obchodným manažérom a reprezentantom, ktorí majú zvládnuté základné obchodné zručnosti a tiež obchodníkom, ktorí vedia, že udržať si zákazníka je ľahšie ako ho získať.
  > Pozrieť
 • Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov
  Tréning Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov je určený organizáciám, v ktorých pretrvávajú konflikty alebo riešenie sporov nie je účinné a ktoré majú záujem riešiť problémy konštruktívnou a produktívnou cestou. Cieľom tréningu je osvojenie si zručností pri riešení osobných a pracovných problémov. Pochopením vzniku konfliktov je možné dospieť k zmene postoja k nim. Kurz vedie certifikovaná koučka členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
  > Pozrieť
 • Riadenie firemnej kultúry
  Školenie Riadenie firemnej kultúry Vám ukáže nástroje vnútrofiremnej komunikácie vhodné pre rôzne úrovne riadenia a vplyv vnútrofiremnej komunikácie na výkonnosť pracovníkov.
  > Pozrieť
 • Vedenie hodnotiacich rozhovorov
  Školenie Vedenie hodnotiacich rozhovorov je zameraný na prípravu vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa a na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy. Cieľom je tiež zefektívniť manažérsku zručnosť a viesť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj motivácie pracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.
  > Pozrieť
 • Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?
  Kurz Strategické riadenie I. je určené všetkým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti organizačných stratégií a plánovania implementácie stratégie.Tým, ktorí potrebujú nadobudnúť teoretické poznatky i inšpirácie zo skúseností z praxe – predstaviť typy organizačných stratégií. Priblížiť metodický systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie. Precvičiť prístup k definovaniu vhodnej stratégie a tvorby plánu jej implementácie.
  > Pozrieť
 • Strategické riadenie II.
  Kurz Strategické riadenie II. je určené tým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti zmien. Priblížiť si metodický systémový prístup k manažovaniu zmien. Precvičiť uvedený prístup pri riadení zmeny. Uvedomiť si ľudský aspekt pri riadení zmeny. Spoznať typy organizačných kultúr a ich vhodnosť pre realizáciu zmien.
  > Pozrieť
 • Riadenie procesu zmien v organizácii
  Školenie Riadenie procesu zmien v organizácii je zameraný na objasnenie oblasti riadenia organizácie v zložitých podmienkach trhového prostredia a pomôže účastníkom pochopiť systémový prístup k zmenám a riadenie procesu zmeny. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.
  > Pozrieť

Najbližšie kurzy - garantované termíny:

Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Začiatok školenia: 28.01.2019 - pondelok
Riadenie procesu zmien v organizácii
Začiatok školenia: 31.01.2019 - štvrtok
Tímová práca - vedenie ľudí v tíme
Začiatok školenia: 31.01.2019 - štvrtok
Leadership training
Začiatok školenia: 09.02.2019 - sobota
Výber zamestnancov
Začiatok školenia: 11.02.2019 - pondelok
Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu
Začiatok školenia: 12.02.2019 - utorok
Riadenie firemnej kultúry
Začiatok školenia: 14.02.2019 - štvrtok
Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov
Začiatok školenia: 18.02.2019 - pondelok
Leadership training
Začiatok školenia: 19.02.2019 - utorok
Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra
Začiatok školenia: 26.02.2019 - utorok
Koučovacie zručnosti manažéra
Začiatok školenia: 26.02.2019 - utorok
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
Začiatok školenia: 28.02.2019 - štvrtok
Akadémia Seba-riadenia: Self manažment
Začiatok školenia: 28.02.2019 - štvrtok
Time a Stres manažment
Začiatok školenia: 28.02.2019 - štvrtok
Leadership II. – Emocionálna inteligencia leadra
Začiatok školenia: 23.04.2019 - utorok

Ďalšie vypísané termíny v nasledujúcich týždňoch:

Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Začiatok školenia: 26.01.2019 - sobota
Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu
Začiatok školenia: 26.01.2019 - sobota
Koučovacie zručnosti manažéra
Začiatok školenia: 26.01.2019 - sobota
Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov
Začiatok školenia: 02.02.2019 - sobota
Riadenie procesu zmien v organizácii
Začiatok školenia: 02.02.2019 - sobota
Riadenie firemnej kultúry
Začiatok školenia: 02.02.2019 - sobota
Vedenie hodnotiacich rozhovorov
Začiatok školenia: 09.02.2019 - sobota
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
Začiatok školenia: 16.02.2019 - sobota
Strategické riadenie II.
Začiatok školenia: 16.02.2019 - sobota
Time a Stres manažment
Začiatok školenia: 16.02.2019 - sobota
Akadémia Seba-riadenia: Self manažment
Začiatok školenia: 16.02.2019 - sobota
Komunikácia manažéra v organizácii
Začiatok školenia: 23.02.2019 - sobota
Výber zamestnancov
Začiatok školenia: 23.02.2019 - sobota
Tímová práca - vedenie ľudí v tíme
Začiatok školenia: 23.02.2019 - sobota
Komunikácia manažéra v organizácii
Začiatok školenia: 25.02.2019 - pondelok
Strategické riadenie II.
Začiatok školenia: 26.02.2019 - utorok
Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Začiatok školenia: 02.03.2019 - sobota
Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu
Začiatok školenia: 02.03.2019 - sobota
Koučovacie zručnosti manažéra
Začiatok školenia: 02.03.2019 - sobota
Riadenie procesu zmien v organizácii
Začiatok školenia: 04.03.2019 - pondelok
Vedenie hodnotiacich rozhovorov
Začiatok školenia: 05.03.2019 - utorok
Riadenie firemnej kultúry
Začiatok školenia: 06.03.2019 - streda
Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov
Začiatok školenia: 09.03.2019 - sobota
Riadenie procesu zmien v organizácii
Začiatok školenia: 09.03.2019 - sobota
Riadenie firemnej kultúry
Začiatok školenia: 09.03.2019 - sobota
Leadership training
Začiatok školenia: 16.03.2019 - sobota
Vedenie hodnotiacich rozhovorov
Začiatok školenia: 16.03.2019 - sobota

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

 

Manažérske kurzy MACROSOFT

V kategórii Manažérske kurzy ponúkame široký výber kurzov , ktoré zvýšia vaše odborné i osobnostné kvality v riadení organizácie i ľudí.

Sledujeme najmodernejšie trendy, aby sme Vám ich mohli následne poskytnúť. Prinesú Vám výhodu správneho výberu nástrojov riadenia v rýchlo sa meniacom bussiness prostredí.

Plne si uvedomujeme, že nestačí len pár osvedčených trikov, ktoré nám zabezpečia úspech u nadriadených i podriadených, či klientov. Ponúkame znalosti, inšpiráciu, no snažíme sa ísť do hĺbky každej problematiky. Tiež nezabúdame na dôležitosť zosúladenia pracovných a osobných cieľov, aby sme našli rovnováhu v živote manažéra - pracovnom i súkromnom.

Z našej rozsiahlej ponuky manažérskych kurzov si môžete vybrať konkrétnu tému, alebo vyskladať tréningový program, podľa kompetencií, ktoré potrebujete posilniť u seba, v organizácií, alebo u svojich kolegov. Tiež sme vám k dispozícii na individuálne konzultácie, alebo koučing.

 

Zdokonaľte si Vaše manažérske zručnosti na školeniach pre manažérov v komfortných priestoroch MACROSOFT ! 

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy