Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace centrum v Bratislave
02/55 410 308

Hodnotenia kurzov

Manažérske kurzy

Manažérske kurzy

Osnovy školení na Manažérske kurzy zobrazíte kliknutím na názvy kurzov:

 • Time a Stres manažmentRiadenie svojho času , plánovanie a prioritizácia úloh počas dňa už dávno prekračuje rámec bežného “time-manažmentu”. Spája sa a súvisí s množstvom ďalších výziev z rôznych oblastí nášho života, práce, okolia. Prinášame Vám preto spojenie dvoch najsilnejších oblastí riadenia Vašich vnútorných faktorov: času a stresu. Kurz Time a Stres manažment sa pre Vás stane úvodom a praktickým nácvikom základných techník pre aktívne sebariadenie: Self – manažment.
 • Tímová práca - vedenie ľudí v tímeCieľom školenia Tímová práca - vedenie ľudí v tíme je oboznámiť účastníkov s rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú efektivitu tímu, umožniť pozrieť sa na seba ako na vedúceho tímu, porovnať svoje predpoklady a požiadavky na efektívneho vedúceho tímu, identifikácia možností rozvoja príslušných zručností.
 • Akadémia Seba-riadenia: Self manažmentŠkolenie Akadémia Seba-riadenia: Self manažment je súbor procesov a nástrojov riadenia vlastných vnútorných zdrojov, ktorý Vám umožní dosahovať Vaše ciele. Súvisí a narába predovšetkým s nastavením cieľov, rozhodovaním, plánovaním, seba-vyhodnocovaním a sebarozvojom. V priebehu 2 dní (modulov) sa naučíte ako efektívne plánovať svoj čas a zdroje, ako sledovať a kontrolovať dosahovanie svojich cieľov a aktívne pracovať so svojou psychickou energiou. Osvojíte si prístupy asertívneho správania a rozhodovania, ktoré bude znásobovať silu Vašich rozhodnutí. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
 • Motivácia a odmeňovanie pracovníkovŠkolenie Motivácia pracovníkov a systémy odmeňovania je zameraný na podporu zručnosti koučov tak, aby dokázali lepšie motivovať a tým aj ovplyvňovať a dlhodobejšie udržiavať vysoký a kvalitný výkon spolupracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.
 • Leadership trainingLeadership tréning je určený manažérom na všetkých stupňoch riadenia. Jeho cieľom je osvojenie si techník a nástrojov, ktoré leader uplatňuje v praxi. Naučí vás ovplyvňovať nielen pracovné výsledky, ale aj zamestnancov, zachovávať si neinštruktívny spôsob vedenia ľudí, nehodnotiaci neutrálny postoj a emočnú rovnováhu pri riešení pracovných problémov, vytyčovať dosiahnuteľné ciele, motivovať, podporovať a delegovať. Kurz vedie certifikovaná koučka členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
 • Hodnotenie a riadenie pracovného výkonuTréning Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu je určený personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov a manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí.
 • Koučovacie zručnosti manažéra Školenie Koučovacie zručnosti manažéra je určené manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitniť nielen manažérsku komunikáciu, ale i zvýšiť rozvoj a výkonnosť tímu. Oboznámia sa s technikami a metódami koučingu a osvoja si koučovací prístup pri motivácii podriadených. Uvedomia si osobný potenciál a dopomôžu nielen sebe, ale i podriadeným vo svojom tíme efektívne ho rozvinúť. Dokážu lepšie pochopiť schopnosti svojich podriadených a efektívnejšie využiť ich potenciál k inováciám a nápadom, či realizácii projektov a vízií. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
 • Komunikácia manažéra v organizácii Školenie Komunikácia manažéra v organizácii sa zameriava na osvojenie si a využívanie komunikačných zručností v organizáciách a je určené pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia. Vychádza z teoretických aspektov komunikácie - ich pochopenie a nácvik v modelových situáciách je základným pilierom v zvládnutí interpersonálnej komunikácie v pracovnom prostredí. Osvojenie si komunikačných zručností prispieva k úspešnému manažérskemu vyjednávaniu, či riešeniu zdanlivo neriešiteľných konfliktných situácii. Komunikácia je prostriedkom, ktorý spája ľudí v organizácii na ceste k dosiahnutiu ich cieľov, vízií, či naplneniu misie. Kurz vedie certifikovaná koučka, členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
 • Výber zamestnancovŠkolenie Výber zamestnancov je určený predovšetkým personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov a manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí.
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmiŠkolenie Riadenie vzťahov so zákazníkmi je určene obchodným manažérom a reprezentantom, ktorí majú zvládnuté základné obchodné zručnosti a tiež obchodníkom, ktorí vedia, že udržať si zákazníka je ľahšie ako ho získať.
 • Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktovTréning Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov je určený organizáciám, v ktorých pretrvávajú konflikty alebo riešenie sporov nie je účinné a ktoré majú záujem riešiť problémy konštruktívnou a produktívnou cestou. Cieľom tréningu je osvojenie si zručností pri riešení osobných a pracovných problémov. Pochopením vzniku konfliktov je možné dospieť k zmene postoja k nim. Kurz vedie certifikovaná koučka členka Slovenskej asociácie (SAKO) a mediátorka MS SR.
 • Riadenie firemnej kultúryŠkolenie Riadenie firemnej kultúry Vám ukáže nástroje vnútrofiremnej komunikácie vhodné pre rôzne úrovne riadenia a vplyv vnútrofiremnej komunikácie na výkonnosť pracovníkov.
 • Vedenie hodnotiacich rozhovorovŠkolenie Vedenie hodnotiacich rozhovorov je zameraný na prípravu vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa a na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy. Cieľom je tiež zefektívniť manažérsku zručnosť a viesť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj motivácie pracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.
 • Strategické riadenie I. - Ako zvoliť správnu stratégiu pre našu firmu?Kurz Strategické riadenie I. je určené všetkým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti organizačných stratégií a plánovania implementácie stratégie.Tým, ktorí potrebujú nadobudnúť teoretické poznatky i inšpirácie zo skúseností z praxe – predstaviť typy organizačných stratégií. Priblížiť metodický systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie. Precvičiť prístup k definovaniu vhodnej stratégie a tvorby plánu jej implementácie.
 • Strategické riadenie II.Kurz Strategické riadenie II. je určené tým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými pojmami v oblasti zmien. Priblížiť si metodický systémový prístup k manažovaniu zmien. Precvičiť uvedený prístup pri riadení zmeny. Uvedomiť si ľudský aspekt pri riadení zmeny. Spoznať typy organizačných kultúr a ich vhodnosť pre realizáciu zmien.
 • Riadenie procesu zmien v organizáciiŠkolenie Riadenie procesu zmien v organizácii je zameraný na objasnenie oblasti riadenia organizácie v zložitých podmienkach trhového prostredia a pomôže účastníkom pochopiť systémový prístup k zmenám a riadenie procesu zmeny. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.

Najbližšie kurzy - garantované termíny:

Time a Stres manažment
Začiatok školenia: 15.03.2018 - štvrtok
Výber zamestnancov
Začiatok školenia: 23.04.2018 - pondelok

Ďalšie vypísané termíny v nasledujúcich týždňoch:

Leadership training
Začiatok školenia: 24.02.2018 - sobota
Vedenie hodnotiacich rozhovorov
Začiatok školenia: 24.02.2018 - sobota
Výber zamestnancov
Začiatok školenia: 26.02.2018 - pondelok
Riadenie firemnej kultúry
Začiatok školenia: 01.03.2018 - štvrtok
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
Začiatok školenia: 03.03.2018 - sobota
Akadémia Seba-riadenia: Self manažment
Začiatok školenia: 03.03.2018 - sobota
Time a Stres manažment
Začiatok školenia: 03.03.2018 - sobota
Strategické riadenie II.
Začiatok školenia: 03.03.2018 - sobota
Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov
Začiatok školenia: 05.03.2018 - pondelok
Leadership training
Začiatok školenia: 06.03.2018 - utorok
Komunikácia manažéra v organizácii
Začiatok školenia: 10.03.2018 - sobota
Výber zamestnancov
Začiatok školenia: 10.03.2018 - sobota
Tímová práca - vedenie ľudí v tíme
Začiatok školenia: 10.03.2018 - sobota
Komunikácia manažéra v organizácii
Začiatok školenia: 12.03.2018 - pondelok
Koučovacie zručnosti manažéra
Začiatok školenia: 13.03.2018 - utorok
Strategické riadenie II.
Začiatok školenia: 13.03.2018 - utorok
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
Začiatok školenia: 15.03.2018 - štvrtok
Akadémia Seba-riadenia: Self manažment
Začiatok školenia: 15.03.2018 - štvrtok
Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu
Začiatok školenia: 17.03.2018 - sobota
Koučovacie zručnosti manažéra
Začiatok školenia: 17.03.2018 - sobota
Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Začiatok školenia: 17.03.2018 - sobota
Riadenie procesu zmien v organizácii
Začiatok školenia: 19.03.2018 - pondelok
Vedenie hodnotiacich rozhovorov
Začiatok školenia: 20.03.2018 - utorok
Riadenie firemnej kultúry
Začiatok školenia: 21.03.2018 - streda
Konštruktívne riešenie problémov a zvládanie konfliktov
Začiatok školenia: 24.03.2018 - sobota
Riadenie procesu zmien v organizácii
Začiatok školenia: 24.03.2018 - sobota
Riadenie firemnej kultúry
Začiatok školenia: 24.03.2018 - sobota
Leadership training
Začiatok školenia: 31.03.2018 - sobota
Vedenie hodnotiacich rozhovorov
Začiatok školenia: 31.03.2018 - sobota
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov
Začiatok školenia: 07.04.2018 - sobota
Akadémia Seba-riadenia: Self manažment
Začiatok školenia: 07.04.2018 - sobota
Time a Stres manažment
Začiatok školenia: 07.04.2018 - sobota
Strategické riadenie II.
Začiatok školenia: 07.04.2018 - sobota
Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Začiatok školenia: 09.04.2018 - pondelok
Tímová práca - vedenie ľudí v tíme
Začiatok školenia: 12.04.2018 - štvrtok
Tímová práca - vedenie ľudí v tíme
Začiatok školenia: 14.04.2018 - sobota
Komunikácia manažéra v organizácii
Začiatok školenia: 14.04.2018 - sobota
Výber zamestnancov
Začiatok školenia: 14.04.2018 - sobota

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

 

Manažérske kurzy MACROSOFT

V kategórii Manažérske kurzy ponúkame široký výber kurzov , ktoré zvýšia vaše odborné i osobnostné kvality v riadení organizácie i ľudí.

Sledujeme najmodernejšie trendy, aby sme Vám ich mohli následne poskytnúť. Prinesú Vám výhodu správneho výberu nástrojov riadenia v rýchlo sa meniacom bussiness prostredí.

Plne si uvedomujeme, že nestačí len pár osvedčených trikov, ktoré nám zabezpečia úspech u nadriadených i podriadených, či klientov. Ponúkame znalosti, inšpiráciu, no snažíme sa ísť do hĺbky každej problematiky. Tiež nezabúdame na dôležitosť zosúladenia pracovných a osobných cieľov, aby sme našli rovnováhu v živote manažéra - pracovnom i súkromnom.

Z našej rozsiahlej ponuky manažérskych kurzov si môžete vybrať konkrétnu tému, alebo vyskladať tréningový program, podľa kompetencií, ktoré potrebujete posilniť u seba, v organizácií, alebo u svojich kolegov. Tiež sme vám k dispozícii na individuálne konzultácie, alebo koučing.

 

Zdokonaľte si Vaše manažérske zručnosti na školeniach pre manažérov v komfortných priestoroch MACROSOFT ! 

Zasielanie noviniek

Garancia vedomostí
Možnosť zopakovania si
kurzu pre absolventov

Video z kurzu

Pečať finančnej stability

TOPlist
Pečať finančnej stability
Website Chat na Počítačové kurzy