Computer courses, management courses, business training, and personality development courses. Renowned training and certification center in Bratislava

Select your language

02/55 410 308
0
ISO 9001 ISO 20000 ISO 27001

Business training

Business trainingCatalogue

Details for courses Business training will show upon clicking on course name:

 • Vyjednávacie zručnosti I.
  Školenie Vyjednávacie zručnosti I. je určené všetkým, ktorí majú obavy, či pri vyjednávaní obstoja, obávajú sa manipulácie alebo rýchlo prepadajú stresu, tréme, nátlaku. Spoznanie protistrany im môže pomôcť získať istotu a nájsť spôsob, ako obstáť pred nátlakom a manipuláciou. Každý rozhovor so zámerom niečo získať, ale aj rozhovor, ku ktorému sme vyzvaní z neznámych dôvodov, predstavuje viac či menej typické vyjednávanie. Vyjednávame v práci, v rodine, v záujmových skupinách… Program je vhodnou súčasťou vzdelávania Vyjednávacie zručnosti II., preto je vhodné aj pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových pracovníkov a obchodníkov, korporátnych vyjednávačov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, pracovníkov prvého kontaktu s klientmi – verejnosťou. Pre hovorcov, zástupcov odborov alebo neziskových organizácií. Tento seminár nie je určený pre policajných a krízových vyjednávačov!
  > See
 • Vyjednávacie zručnosti II.
  Školenie Vyjednávacie zručnosti II. je určené manažérom, riadiacim pracovníkom, marketingovým pracovníkom a obchodníkom, korporátnym vyjednávačom, pracovníkom štátnej a verejnej správy, pracovníkom prvého kontaktu s klientmi – verejnosťou. Ďalej pre hovorcov, zástupcov odborov alebo neziskových organizácií, ale aj pre všetkých, ktorých problematika zaujíma.
  > See
 • Profesionálny nákupca
  Tréning Profesionálny nákupca je určený pracovníkom nákupných oddelení, samostatným nákupcom a pracovníkom, ktorí sú poverení akýmkoľvek nákupom.
  > See
 • Praktické obchodné zručnosti - Váš úspech u zákazníka
  Školenie Praktické obchodné zručnosti - Váš úspech u zákazníka zahŕňa všetky podstatné kroky obchodného jednania, ktoré v reálnej situácii často prebiehajú behom dlhšieho časového intervalu.Predávame nielen konkrétny produkt, ale tiež vlastne nápady, projekty, sami seba. Ponuka je veľká a predáva každý! Otázkou je, ako predávať, aby tí druhí kúpili. Nestačí len prezentovať svoj produkt. Musíme byť schopní klásť otázky, analyzovať ich, vytvoriť konkrétne riešenie, uvedomiť si kto je náš klient - osoba, ktorá rozhoduje. Dnes už nestačí len tvrdiť, že naša firma či produkty sú tie najlepšie.
  > See
 • Akadémia obchodu a predaja
  Absolvovaním 3-dňového školenia Akadémia obchodu a predaja získate ucelený prehľad o formálnej, ale aj obsahovej stránke obchodných rozhovorov. Zistíte, čo je dôležité v konkrétnej etape obchodného rozhovoru a porozumiete princípom rozhodovania zákazníka. Natrénujete si komunikačné nástroje vedenia obchodných rozhovorov a prezentácie a získate praktické zručnosti v zvládaní kritických situácií, ktoré počas obchodných rozhovorov môžu nastať. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu. Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.
  > See

Listed dates in the following weeks:

Vyjednávacie zručnosti I.
03.07.2024 - wednesday Bratislava
Vyjednávacie zručnosti II.
18.07.2024 - thursday Bratislava
Profesionálny nákupca
08.08.2024 - thursday Bratislava

Contact us

Name:
E-mail:
Phone no:
Subject of message:

Message:

MACROSOFT Business Training

In the Business Training category, we offer a wide selection of courses that will enhance your professional and personal qualities in business and negotiation. We offer knowledge, inspiration, but we try to go into the depths of every issue.

From our extensive offer, you can choose a specific topic, or compile a training program according to the competencies you need to strengthen in your own or in the organization. We are also available for individual consultations or coaching.

You will find the training syllabi for each individual course.

The most popular courses in this category are:

Professional Buyer - Professional Buyer training is intended for purchasing staff, individual buyers, and employees who are authorization for any purchase.

Salesman and First Contact Worker - Salesman and First Contact Worker Training is intended for salespeople and retail workers, first contact staff in services and all those dedicated to customer service.

Practical Business Skills - Your Customer Success - Training Practical business skills - Your success with the customer includes all the essential steps of business negotiations, which in a real situation often take place over a longer period of time. We sell not only a specific product, but also ideas, projects, ourselves. The offer is great and sold by everyone! The question is how to sell for others to buy. It is not enough just to present your product. We must be able to ask questions, analyze them, create a concrete solution, realize who our client is - the person who makes the decisions. Today, it is no longer enough to just say that our company or products are the best.

The advantage of database training in Macrosoft s.r.o. is that there are usually smaller groups of trainees. Experienced lecturers are a guarantee of thorough adoption of the curriculum with emphasis on the needs of clients. During the training, of course, there is also room for questions that interest clients in practice. Other benefits that our clients appreciate include comfortable, bright and spacious training rooms, as well as refreshments during breaks.

At the end of the course, which takes place in a relaxed atmosphere, each participant will receive a Macrosoft Training Graduate Certificate. Macrosoft certifications are widely accepted by employers, including large organizations and companies.

Newsletter

   ISO 9001

   ISO 20000

   ISO 27001

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Video z kurzu

Guarantee of knowledge
Possibility to repeat
a course for absolvents

Pečať finančnej stability