Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Správa registratúry

Kurz Správa registratúry

Seminár Správa registratúry je určený všetkým, ktorí pochopili dôležitosť budovania vlastného informačného systému a potrebu odbornej a kvalitnej starostlivosti o dokumenty. Je určený najmä asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. Riadna správa dokumentov je podmienkou zavedenia ISO 9001, ako aj ďalších medzinárodných noriem. Odborný garant: Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD., Dr. Mária Munková, Mgr. Daniel Kurucár.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Správa registratúry
Denné kurzyDenné kurzy (1 deň): 09:00 - 15:00
03.06.2020
- 03.06.2020
Bratislava GARANTOVANÝ TERMÍN

29.07.2020
- 29.07.2020
Bratislava

23.09.2020
- 23.09.2020
Bratislava GARANTOVANÝ TERMÍN

Cena kurzu: 99.00 / 118.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Správa registratúry

  Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

 • Zmeny v oblasti správy registratúry v zmysle novely 266/2015 Z.z. zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, účinnej od 1. novembra 2015.
 • Novela Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z.z.

  o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, účinná od 1.3.2019. Pôvodcovia, pre ktorých je vyhláška záväzná, majú povinnosť upraviť registratúrne poriadky do 30.júna 2019.

  Elektronické dokumenty v praxi

 • Štandardy pre vedenie elektronických systémov na správu registratúry a správu elektronických dokumentov podľa výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z.
 • Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ( zákon o e-Gonvernmente)
 • Zákon 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( Zákon o dôveryhodných službách)
 • Vyhláška MV SR č. 92/2013 – nové podrobnosti o vyraďovaní a hodnotení elektronických dokumentov, nové pravidlá ochrany elektronických dokumentov
 • Špecifiká manipulácie s elektronickými dokumentmi
 • Spôsob výkonu správy registratúry podľa najnovších trendov

 • Popis jednotlivých manipulačných úkonov
 • Tvorba interných noriem v tejto oblasti
 • Osobitné právne predpisy

 • Informácia o osobitných právnych predpisoch z oblasti archívnictva a správy registratúry, ako aj osobitných právnych predpisoch, ktoré upravujú správu niektorých špecifických druhov dokumentov (účtovná, personálna, technická, obchodná agenda) vrátane výkladu ustanovení, ktoré sa viažu k správe dokumentov
 • Výklad ustanovení vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. vo vzťahu k hodnoteniu, vyraďovaniu a ochrane dokumentov

 • Účinné od 1.5.2013
 • Rozbor jednotlivých manipulačných úkonov pri správe dokumentov - spôsoby ich prijímania, triedenia, evidovania, spracovania, úschovy a ochrany využívania a vyraďovania v aktuálnej, modernej podobe
 • Aktuálne zmeny v metodike povinného evidovania a správy dokumentov
 • Registratúrny plán

 • Návod na tvorbu a spôsoby použitia
 • Aktuálne trendy v automatizovanej správe dokumentov (SW produkty v tejto oblasti)
 • Informácia o STN na tvorbu úradných a obchodných listov
 • Povinnosti právnickej osoby vo vzťahu k dokumentom:
 • 1. akým spôsobom, ako dlho a ktoré dokumenty treba uchovávať v zmysle osobitných právnych predpisov
 • 2. záruky ochrany a zachovania hodnoty dokumentov
 • 3. legálny spôsob likvidácie dokumentov

Výstupné vedomosti: Na seminári Správa registratúry Vám poskytneme aktuálne informácie o povinnostiach právnických osôb vo vzťahu k ich dokumentom, informácie a návod ako dosiahnuť maximálnu efektivitu a racionalitu pri práci s nimi v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť. Naučíte sa ako zamedziť zbytočnému zhromažďovaniu dokumentov, ako ich prijímať, kedy a ako ich evidovať, triediť, manipulovať s nimi a vyraďovať ich. Cieľom je tiež poskytnúť informácie o tom, ako predísť sankčnému konaniu za neplnenie povinností stanovených zákonom o archívoch a registratúrach.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Správa registratúry

  Zobraziť všetky kurzy z kategórie Registratúra

  Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Správa registratúry:

  Kontaktujte nás

  Meno:
  E-mail:
  Predmet správy:

  Správa:

  Hodnotenia kurzu Správa registratúry

  Pečať finančnej stability