Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Oracle základy jazyka SQL

Kurz Oracle základy jazyka SQL

SQL (Structured Query Language) je počítačový jazyk na manipuláciu s dátami (DML - výber, vkladanie, úpravu a mazanie), definíciu databázových objektov (DDL). Taktiež umožňuje administráciu databázy a nastavenie práv k objektom (DCL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát.

Minimálne vstupné vedomosti: Predpokladá sa znalosť práce v MS Windows a určité skúsenosti so spracovávaním údajov. Predchádzajúce skúsenosti s jazykom SQL, Oracle alebo inými databázami sa nevyžadujú.

Termíny kurzov Oracle základy jazyka SQL
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni): 09:00 - 15:00
27.09.2021
- 29.09.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

22.11.2021
- 24.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

31.01.2022
- 02.02.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

28.03.2022
- 30.03.2022
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí len pre večerné kurzy.

Cena kurzu: 355.00 / 426.00 EUR s DPH
Získajte zľavy!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Oracle základy jazyka SQL

  Úvod do relačných databáz

 • databázová terminológia
 • zásady návrhu relačného modelu, normalizácia
 • optimalizácia databáz
 • oboznámenie s technológiou, nástrojmi a prostredím Oracle 10g
 • Úvod do jazyka SQL

 • štandardy SQL a implementácia Oracle SQL
 • dátové typy v databázach Oracle
 • DML – práca s dátami

 • výber údajov
 • základný syntax príkazu SELECT
 • projekcia – výber stĺpcov a použitie stĺpcových aliasov
 • obmedzenie vybraných záznamov klauzulou WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
 • triedenie záznamov klauzulou
 • ORDER BY
 • eliminácia duplicitných riadkov (DISTINCT)
 • tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
 • zoskupovanie údajov (klauzuly GROUP BY a HAVING)
 • vnorené SQL – jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
 • využitie pseudostĺpcov
 • výber dát z viacerých tabuliek za sebou (UNION, UNION ALL)
 • prienik (INTERSECT) a rozdiel (MINUS) dvoch tabuliek
 • výber dát vnútorným (WHERE, INNER JOIN) a vonkajším spojením tabuliek (LEFT RIGHT a FULL OUTER JOIN)
 • vkladanie údajov
 • priame vkladanie dát do tabuľky (INSERT)
 • vkladanie dát výberom z inej tabuľky
 • kontrola jedinečnosti vkladaných dát
 • úprava údajov
 • úprava všetkých riadkov a vybraných riadkov (UPDATE)
 • aktualizácia konštantnou hodnotou, výsledkom funkcie, hodnotou odvodenou z pôvodnej hodnoty, hodnotou odvodenou z iného stĺpca rovnakej tabuľky, príp. hodnotou z inej tabuľky
 • odstraňovanie údajov
 • odstránenie všetkých a vybraných riadkov (TRUNCATE, DELETE)
 • odstránenie duplicitných riadkov
 • využitie funkcií
 • jednoriadkové funkcie (numerické funkcie, funkcie pre prácu s textom, dátumové a časové funkcie, konverzné funkcie)
 • agregačné funkcie
 • analytické funkcie
 • ostatné funkcie
 • DDL – tvorba a úpravy databázových štruktúr

 • vytváranie (CREATE TABLE) a zmeny štruktúry tabuliek (ALTER TABLE)
 • vytváranie a zmeny pohľadov (CREATE OR REPLACE VIEW)
 • integritné obmedzenia
 • materializované pohľady
 • indexy
 • sekvencie
 • odstraňovanie objektov (DROP)
 • Riadenie transakcií

 • potvrdzovanie transakcií (COMMIT)
 • odvolanie zmien (ROLLBACK)
 • vytváranie návratových bodov (SAVEPOINT)
 • DCL – kontrola databázových objektov

 • správa práv k databázovým objektom (GRANT, REVOKE)

Výstupné vedomosti: Účastníci kurzu sa zoznámia so základnými nástrojmi a prostredím Oracle 10g, databázovou terminológiou a princípmi a získajú ucelený prehľad jazyka SQL.

Odporúčané kurzy pre absolventov školenia Oracle základy jazyka SQL

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy SQL, Oracle, Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Oracle základy jazyka SQL:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Oracle základy jazyka SQL

Pečať finančnej stability