Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308

Kurzy účtovníctva

Hodnotenia kurzov

Kurz Databázový analytik

Kurz Databázový analytik

Kompetenčný kurz Databázový analytik je určený všetkým záujemcom, ktorí si chcú nájsť uplatnenie na trhu práce a naučiť sa pracovať s databázovými funkciami. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Databázový analytik
denneDenné kurzy (8 dní): 9:00 - 15:00
27.04.2020
- 04.05.2020
Bratislava

Cena kurzu: 750.00 / 900.00 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Osnova školenia Databázový analytik

  Charakteristika a využitie programu Access

 • oboznámenie sa s modelom relačných databáz
 • základný popis pracovného prostredia programu (tabuľky, dotazy, formuláre, tlačové zostavy, stránky, makrá, moduly)
 • Práca s tabuľkou v programe Microsoft Access

 • nová, dátové typy, zápis údajov, editovanie tabuľky, vkladanie a vymazávanie údajov, zoraďovanie záznamov, filtrácia záznamov
 • Relácie medzi tabuľkami

 • nastavenie a vlastnosti relácií, typy väzieb, primárny a cudzí kľúč
 • Práca so sprievodcami tvorbou dotazov

 • návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá, zoskupovanie, práca so sprievodcami tvorbou dotazov, návrh dotazu, práca s dotazmi, filtračné kritériá, zoskupovanie, základné funkcie pre prácu s reťazcami, číslami, dátumom a časom
 • Využitie a upravovanie typov väzby v dotaze

 • LEFT, RIGHT a INNER JOIN
 • Práca s dotazmi

 • vytváracie dotazy, odstraňovacie dotazy, upravovacie dotazy, doplňovacie dotazy
 • spracovávanie a vyhodnocovanie údajov v zobrazení kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu, použitie funkcií
 • Formuláre

 • práca s formulárom; použitie formulárov, návrh formulára; vlastnosti formulára; základné ovládacie prvky formulára a ich vlastnosti, použitie sprievodcu
 • Zostavy

 • šablóny zostáv, riadiace prvky zostáv, používanie sekcií a koncov stránok, použitie výrazov v zostavách, radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny
 • Práca s nápovedou

  Zoznámenie sa s prostredím MS SQL Server

 • Popis produktu MS SQL server
 • Architektúra MS SQL server
 • Edície MS SQL Server
 • Popis aplikácií, ktoré sú súčasťou produktu MS SQL Server
 • Popis jednotlivých pojmov

 • Čo je to RDBMS
 • Relačná databáza
 • Tabuľka - záznamy, polia, dátové typy
 • Relácie medzi tabuľkami, pochopenie koncept relačného modelu a jeho výhody
 • T-SQL - dotaz
 • Inštalácia MS SQL Server

 • Príprava inštalácie MS Server
 • Vytvorenie jednotlivých účtov pre služby MS SQL Server
 • Plánovanie a test zdrojov pred inštaláciou
 • Inštalácia MS SQL Server
 • Nástroje pre prácu a konfiguráciu MS SQL Server

 • SQL Server Management Studio (SSMS)
 • SQL Server Configuration Manager (SSCM)
 • Books online
 • Základy bezpečnosti

 • Serverové a databázové role
 • Vytvorenie prihlasovacieho účtu
 • Vytvorenie databázového užívateľa
 • Práca s databázou

 • Popis systémových databáz
 • Prehľad jednotlivých častí databázy
 • Pripojenie, odpojenie databázy
 • Kopírovanie databázy
 • Zálohovanie a obnovenie, popis rôznych modelov obnovenia
 • Vytvorenie databázy pomocou SSMS a jednoduchého skriptu T-SQL
 • Popis databázových súborov
 • Tabuľky

 • Popis objektu tabuľka
 • Vytvorenie tabuľky
 • Dátové typy
 • Primárny kľuč, cudzí kľúč, obmedzenia
 • Relácie medzi tabuľkami
 • Vytvorenie databázového diagramu
 • Vytvorenie a úprava tabuľky pomocou T-SQL
 • Práca s dátami

 • Editovanie a filtrovanie údajov pomocou nástroja SSMS
 • Import existujúcich dát
 • Export dát
 • Formáty MS Excel, MS Access, CSV
 • Práca s dátami T-SQL

 • T-SQL dotazy
 • Výber jednotlivých polí
 • Podmienky WHERE
 • Zoraďovanie ORDER BY
 • Použitie vzorca
 • Agregačné funkcie SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT,
 • GROUP BY, HAVING
 • Použitie viacero tabuliek v dotaze - INNER JOIN, RIGHT JOIN, LEFT JOIN, OUTER JOIN.
 • Vytvorenie pohľadov - Views
 • Použitie funkcii
 • Práca s dátami T-SQL - výkonné dotazy

 • INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT INTO, TRUNCATE
 • Interakcia s kancelárskym balíkom MS Office

 • Prepojenie údajov do MS Access
 • Prepojenie údajov do MS Excel
 • Zásady pri tvorbe databázovej tabuľky

 • obmedzenia programu Excel a ich možné riešenia
 • overenie údajov v databázovej tabuľke
 • Logické funkcie

 • IF, vnorenie IF
 • AND, OR
 • Vyhľadávacie funkcie

 • INDIRECT
 • LOOKUP, VLOOKUP
 • HLOOKUP, CHOOSE
 • MATCH, INDEX
 • Databázové funkcie

 • DSUM, DAVERAGE
 • DMIN, DMAX
 • DCOUNT, DSTDEV atď.
 • Ladenie vzorcov

 • okno sledovania
 • režim a panel kontroly vzorca
 • šípky, nástroje Vyhodnotenie vzorca
 • kontrola chýb
 • Práca s automatickým a rozšíreným filtrom

 • obmedzenia automatického filtra
 • zadávanie komplikovaných podmienok filtrovania
 • použitie zastupujúcich znakov pri textových kritériách
 • využitie makra nad tabuľkou
 • tvorba jednoduchých a vnorených súhrnov
 • nástroj pre zlučovanie viacerých rozsahov
 • Práca s kontingenčnými tabuľkami

 • práca s poliami riadkov, stĺpcov, strán a údajovou oblasťou
 • nastavenie vlastností poľa tabuľky a tiež vlastností celej tabuľky
 • viac rozsahov zlúčenia
 • výpočtové pole, zoskupovanie
 • Tlač rozsiahlych tabuliek

 • výber oblasti tlače
 • nastavenie strany

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy Access

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Databázový analytik:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Databázový analytik

Pečať finančnej stability