Počítačové kurzy, manažérske kurzy, obchodné školenia a kurzy rozvoja osobnosti. Renomované školiace a certifikačné centrum v Bratislave
02/55 410 308
0

Kurz Akadémia pre asistentky

Kurz Akadémia pre asistentky

Modulový tréningový program Akadémia pre asistentky Vám prináša 7 tréningových dní počas ktorých získate komplexné profesionálne zručnosti nevyhnutné pre zvládnutie procesov na sekretariáte, v kancelárii či ako podpora výkonných členov spoločnosti. Porozumiete spôsobom komunikácie, biznis protokolu, pravidlám správneho telefonovania a tiež sa naučíte jednať asertívne a profesionálne. Tento program je ideálnym zdrojom skúseností a zručností okamžite použiteľných v praxi. Pozn.: Modulový tréningový program obsahuje viacej tréningových dní, medzi ktorými je časový odstup. Uvedené termíny sú termínmi začiatku programu.Pre informácie o termínoch jednotlivých modulov programu nás prosím kontaktujte.

Minimálne vstupné vedomosti: Nepredpokladajú sa žiadne konkrétne vstupné vedomosti.

Termíny kurzov Akadémia pre asistentky
Denné kurzyDenné kurzy (3 dni)
04.06.2021
- 06.06.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

30.07.2021
- 01.08.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

24.09.2021
- 26.09.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

19.11.2021
- 21.11.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

Víkendové kurzyVíkendové kurzy
15.05.2021
- 14.05.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

12.06.2021
- 11.06.2021
Bratislava
Prihlásiť sa
Absolvujem ONLINE

* Zľava platí pre prezenčné kurzy.

Cena kurzu: 399.00 / 478.80 EUR s DPH
Získajte zľavu až 34%!

Kurz je možné absolvovať bezplatne cez program Kompas+.

Príručka je v cene školenia.

Osnova školenia Akadémia pre asistentky
 • Modul 1: Asistent/- tka, Sekretárka, Office manažér, Administratívny pracovník

  Pôsobnosť funkcie:

 • Poslanie
 • Pomoc pri činnostiach
 • Prideľovanie a delegovanie práce
 • Predmet činnosti:

 • Riadiaca práca
 • Analyticko-syntetická
 • Informačná a komunikačná
 • Materiálno-technická
 • Osobnosť :

 • Kvalifikačné predpoklady
 • Osobn. profil,
 • vlastnosti, odborné kompetencie
 • Eliminovanie negatívnych stránok funkcie
 • Orientácia vo firme – Corporate Identity (Corporate Design, Corporate Communication, firemná kultúra)

  Biznis etiketa

 • Biznis odievanie
 • Predstavovanie
 • Oslovovanie
 • Tykanie/vykanie na pracovisku
 • Stolovanie
 • Reč vizitiek
 • Dary, reklamné predmety
 • Firemné akcie
 • Modul 2: Efektivita v komunikácii:

  Komunikácia, prenos významu a komunikačné bariéry:

 • princípy komunikačného procesu
 • druhy komunikácie a ich predpoklady
 • komunikačný model a komunikačný efekt
 • Nástroje efektívnej komunikácie:

 • najčastejšie príčiny nedorozumení a nástroje ich riešenia
 • identifikácia významu a prejavu komunikácie
 • prejavy účasti a záujmu o rozhovor
 • aktívne počúvanie (tréning)
 • neverbálna komunikácia (mimické prejavy, zrakový kontakt, podanie ruky, postoj)
 • Situačná komunikácia:

 • komunikácia v záťažových situáciách
 • asertivita pri riešení konfliktov a umenie povedať „Nie!“
 • komunikačné techniky pre poskytnutie spätnej väzby a konštruktívnu kritiku
 • plánovanie osobného rozvoja
 • Modul 3: Telefonická a E-mailová komunikácia:

  Profesionálne telefonovanie

 • Štruktúra telefonátu (predstavenie, rozhovor, záver)
 • Štruktúra predstavenia sa
 • Najčastejšie chyby pri telefonovaní
 • Príprava na telefonovanie: argumenty, otázky
 • Rozhovor: typológia volajúcich, ako ich rozpoznať, spôsoby jednania

 • Komunikačné štýly, ako ich rozpoznať a ako s nimi telefonovať
 • Vyjednávacie techniky pre telefonický rozhovor
 • Neverbálna komunikácia počas telefonovania
 • Záver: zhrnutie, motivačné frázy, rozlúčenie

 • Parafrázy a zhrnutia
 • Motivačné frázy, odkaz na činnosť po ukončení rozhovoru
 • Vyhodnotenie telefonátu
 • Profesionálna e-mailová komunikácia

 • Pravidlá pre písanie správ
 • Najčastejšie chyby pri písaní správ
 • Odporúčania pre štruktúru správ
 • Riešenie krízových správ

 • Podávanie informácií cez e-mail
 • Sťažnosti a reklamácie
 • Ako napísať účinný e-mail
 • Modul 4: Asertivita v správaní a rozhodovaní:

 • čo je to asertivita, agresivita a submisivita
 • filozofia asertivity, asertívne práva a techniky
 • riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/ správania
 • vznik rozporov a konfliktov, správanie v limitných situáciách, druhy reakcií
 • porovnanie asertívneho a neasertívneho správania, ich výhody a nevýhody
 • druhy konfliktov a možnosti ich riešenia
 • rozvoj schopnosti povedať „nie“, „požiadať o láskavosť“, prijať pochvalu a kritiku
 • nácvik zvládania emocionálne vypätých situácií prostredníctvom asertívnych techník
 • modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií
 • Akčné plány na osobný rozvoj
 • Modul 5: Komunikácia v konfliktných situáciách:

  Podmienky vzniku konfliktu a typy konfliktov:

 • rozpor a konflikt, konfliktné situácie
 • správanie znepriatelených strán, podmienky vzniku konfliktu
 • konštruktívne a deštruktívne konflikty, spôsoby reakcie na konflikty
 • typy reakcie na konflikt a ich výhody a nevýhody
 • Riadenie a riešenie konfliktných situácií:

 • zvládanie hnevu, agresivity , nátlaku a manipulácie v konflikte
 • zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácií poslucháčov
 • Nácvik zvládania konfliktu v modelových situciách:

 • modelovanie a precvičenie problémových situácií
 • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy
 • spätná väzba a vyhodnocovanie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity
 • Modul 6:

 • Plánovanie času – time manažment

 • štyri generácie efektívnej organizácie času
 • stanovovanie cieľov a riadenie podľa cieľov
 • eisenhowerov princíp
 • krivka výkonnosti, krivka koncentrácie, biorytmus
 • paretov princíp
 • metóda “abc”
 • diagram príčin a následkov (ishikawov diagram)
 • zlodeji času a ich eliminácia
 • proaktivita a reaktivita
 • Sebariadenie – stres manažment

 • životné hodnoty a okruh životných cieľov
 • sebapoznávanie – kariérové kotvy a riadenie svojej kariéry
 • zladenie životných a pracovných priorít, stres a okolie človeka
 • aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
 • čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
 • identifikácia vlastných stresorov, skryté a zreteľné príznaky – spúšťače stresu
 • autodiagnostika hladiny stresu
 • typy stresových reakcií, schopnosť ich rozpoznať a predvídať
 • krátke relaxačné techniky
 • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, autodiagnostika, riadená diskusia, nácvik krátkych relaxačných a aktivačných techník
 • Akčné plány na osobný rozvoj
 • Modul 7: Obchodná korešpondencia:

  Korešpondencia

 • v obchodnej praxi (STN 016910, STN 886101, STN 885401)

 • Písomný styk
 • Klasifikácia
 • Charakteristika písomností
 • Titulovanie
 • Spisová služba/manipulácia s písomnosťami
 • Registratúrny poriadok
 • Pohyb písomností
 • Zásady písania korešpondencie
 • Personálna administratíva
 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Motivačný list
 • Prac zmluva/ ukončenie prac. Pomeru
 • Dotazník
 • Vnútropodnikový písomný styk
 • Príkaz riaditeľa
 • Smernica
 • Obežník
 • Interný oznam
 • Pokyny
 • Pozvánka
 • na poradu
 • Zápisnica
 • Prezenčná listina
 • Prac. cesta /Vyúčtovanie prac. cesty
 • Cestovný príkaz
 • Správa o prac. ceste
 • Obchodná korešpondencia

 • Dopyt
 • Ponuka
 • Objednávka
 • Urgencia
 • Reklamácia
 • Upomienka
 • Písomný styk s peňažnými ústavmi a poštou

Zobraziť všetky kurzy z kategórie Kurzy pre asistentky

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších informácií a požiadaviek na kurz Akadémia pre asistentky:

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:
Predmet správy:

Správa:

Hodnotenia kurzu Akadémia pre asistentky

Školiace centrum Macrosoft je Certifikovaným Learning partnerom spoločnosti Microsoft

AUTODESk Learning Partner

Pečať finančnej stability